Információ

Rendeléssel, fizetéssel kapcsolatos információk

A Genezis Webáruház-on keresztül a regisztrált Ügyfelek a csoportokba, alcsoportokba sorolt termékekre megrendelést adhatnak le, a jelzett minimum és maximum mennyiségek között. A megrendelt mennyiséget mindig az adott mértékegységben (pl. kilogramm/liter/tonna) kell megadni. A megrendelt mennyiség csak a csomagolási egység mértéke vagy annak többszöröse lehet, a csomagolási egység megbontására nincs lehetőség.

Az Ügyfél a kiválasztott terméket a „Kosárba rakás” menüpontra történő kattintással tudja a virtuális kosarába helyezni. A fejlécben lévő „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizhető a kosár tartalma, lehetőség van egyes tételek törlésére, a megvásárolni kívánt mennyiségek módosítására.

Ezután a pénztár oldalon tudja leadni rendelését. 

A rendelés leadása után egy email-ben fogjuk tájékoztatni a fizetéssel kapcsolatos tudnivalókról. Minden rendelést csak átutalás formájában lehet kiegyenlíteni.

A számla teljes összegének kiegyenlítése után történhet a termék(ek) kiszállítása a megadott címekre.

Szállítással kapcsolatos információk

 • A termék leszállítása / kiszolgáltatása az Ügyfél által a megrendelésben megadott szállítási címre történik meg, a kamion átirányítása más címre nem lehetséges.
 • Az ár nem tartalmazza a kirakodás költségét, illetve a kirakodáshoz szükséges rakódóeszköz / targonca biztosítása az Ügyfél kötelezettsége.
 • A termék kiszolgáltatása során, amennyiben a lerakodáshoz szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre, vagy a Ügyfél érdekkörében felmerült más ok miatt a lerakás 2 (két) órán belül nem kezdhető meg, a 2 (két) órát meghaladó várakozási időre az Szolgáltató 4500,-Ft/óra várakozási díjat számíthat fel.
 • A Ügyfél Big-bag zsákok emeléséhez kizárólag az erre a célra kifejlesztett (un. big-bag adapter) eszközt használhatja a termék sérülésének elkerülése végett. Targonca villával és egyéb más emelőeszközzel tilos mozgatni a big-bag zsákokat.
 • Palettás terméknél az ár tartalmazza az egyutas paletta árát is.
 • IBC-s kiszerelésű termékeknél az ár tartalmazza az IBC árát is.
 • Az Ügyfél köteles betartani a Szolgáltató által a www.genezispartner.hu weboldalon közzétett „Raktározási és Tárolási Előírások Genezis műtrágyákhoz” megnevezésű dokumentumban foglalt előírásokat.

Termék reklamáció bejelentése

A termék átvételekor észlelt mennyiségi vagy minőségi kifogást a Reklamációs bejelentő nyomtatványon az ügyfélszolgálati e-mail címre kérjük bejelenteni.

(Reklamációs nyomtatvány - link a genezispartner.hu weboldalra)

Email: webaruhaz@genezispartner.hu 


Jogi információk

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF kinyomtatásához az Információ menü pont-ban, a nyomtatásra „innen” (linkre kattintva) van lehetőség.

 

1. Bevezető rendelkezések

 

1.1.       Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a NITROGÉNMŰVEK ZRT. (8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.) – továbbiakban Szolgáltató – által a www.genezisepartner.hu  oldalon keresztül, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások (továbbiakban: Genezis Webáruház) igénybevételének feltételeit tartalmazzák.

1.2.       Szolgáltató adatai:

Cégnév:                              Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:                             8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

Levelezési cím:                     8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

Nyilvántartó bíróság:            Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                 Cg.19-10-000148

Adószám:                             10325957-2-19

Bankszámlaszám:                10700189-04885304-52000001

Képviselő:                            Rácz Zoltán

Telefon/fax:                          +36-88/620-100

E-mail:                                 webaruhaz@genezispartner.hu

 

Ügyfélszolgálat:

E-mail:                              webaruhaz@genezispartner.hu

Postacím:                        „Nitrogénművek Zrt.” 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

 

1.3.       Tárhelyszolgáltató adatai:

Név:                                     CloudCore Kft.

Cím:                                    1047 Budapest, Váci út 19.

Telefon/fax:                          +36 20 933 8264

E-mail:                                 hello@aionhill.hu

 

1.4.       Jelen ÁSZF alkalmazásában

-   „Látogató” megnevezés alatt a Genezis Webáruház-ban még nem regisztrált személyt,

-   „Ügyfél” megnevezés alatt a Genezis Webáruház szolgáltatásait igénybevevő természetes, illetve jogi személyt, valamint jogi személyiség nélküli szervezetet,

-   „Felek” megnevezés alatt a Szolgáltatót és az Ügyfelet együtt,

-   „Termék” megnevezés alatt a Genezis Webáruház-on keresztül értékesített árut kell érteni.

 2. A szerződéskötésre vonatkozó általános szabályok

 

2.1. A Genezis Webáruház használatával valamint a regisztrációval az Ügyfél kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a www.genezisepartner.hu weboldalon közzétett Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat kifejezetten elfogadja, jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárul.

2.2. A Genezis Webáruház-ban ajánlott termékek köre – az árak feltüntetése nélkül – regisztráció nélkül is megtekinthető. A Genezis Webáruház egyéb szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek, a termékek árainak megtekintésére és megrendelés leadására kizárólag a sikeres regisztrációt követően kerülhet sor.

2.3. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így azok utóbb nem hozzáférhetők. A szerződés nyelve a magyar.

2.4. A Szolgáltató tevékenységére vonatkozóan magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 3. Ügyfélkör

 

3.1. A Genezis Webáruház-ban ajánlott termékek értékesítése kizárólag olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet részére történik, aki önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében, szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. Ezt a minőséget az oldalon a „Tevékenység jellege” mezőben „Termelő”, „Kereskedő” vagy „Gazdabolt” lehetőség kiválasztásával kell feltüntetni. A Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja, illetve az 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) pontja szerint minősülő fogyasztókat a Szolgáltató a Genezis Webáruház-on keresztül nem szolgál ki.

3.2. Az 1907/2006/EK rendelet (REACH rendelet) értelmében olyan Termék, mely ammónium-nitrátra számítva 16 tömegszázalék vagy ennél több nitrogént tartalmaz (Eladó termékkínálatában a pétisó és az ammónium-nitrát) kizárólag a rendelet XVII. sz. mellékletének 58. pont 2. alpontjában meghatározott alábbi személyi körbe tartozó Ügyfél részére értékesíthető:

  a)   továbbfelhasználó és forgalmazó, ideértve  93/15 EGK tanácsi irányelv szerint engedéllyel vagy felhatalmazással rendelkező természetes vagy jogi személy;

  b)   teljes vagy részmunkaidős mezőgazdasági termelő, aki a Terméket mezőgazdasági tevékenységében való felhasználásra vásárolja meg.

 

         A fentiek alkalmazásában:

 • mezőgazdasági termelő olyan természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja – tekintet nélkül az ilyen csoport vagy tagjai nemzeti jog szerinti jogállására – akinek, illetve amelynek mezőgazdasági üzeme a Közösség területén található a Szerződés 299. cikkében meghatározottak szerint és aki, illetve amely mezőgazdasági tevékenységet folytat,
 • mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy művelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztés és a mezőgazdasági célból történő állattartást, valamint a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotának fenntartását az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 5. cikkében meghatározottak szerint,
 • olyan szakmai tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyek, mint például kertészet, üvegházi növénytermesztés, parkok kertek vagy sportpályát gondozása, erdészet vagy más hasonló tevékenységek.

            A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az előzőekben meghatározott személyi körön kívül eső ügyféltől megrendelést ne fogadjon el, illetve erről történt utólagos tudomásszerzés esetén a már elfogadott megrendelést ne teljesítsen.

 4. Regisztráció

 

4.1. A Látogató „Regisztráció” oldalon található regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrálhat. A regisztráció során a *-gal jelölt adatok megadása kötelező, a hibás adatok beküldése esetén a rendszer hibaüzenetet jelenít meg a „Regisztráció” oldalon. A hibaüzenet szövege tájékoztatja a regisztrálót a hiba jellegéről. Az űrlap hiányos adatokkal nem küldhető el.

4.2. A Látogató a regisztráció során köteles megadni az adózási (különös tekintettel az általános forgalmi adóra vonatkozó) besorolásához szükséges adatokat, és a megfelelő nyilatkozat megjelölésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

4.3. A regisztráció megerősítéséhez (érvényesítéséhez) a rendszer a Látogató által megadott e-mail címre visszaigazolást küld. A regisztráció befejezése után az Ügyfél újabb e-mailt kap a sikeres regisztrációról.

4.4. Az adatbeviteli hibák javítására, illetve a korábban bevitt adatok megváltoztatására a honlapra történő bejelentkezést követően a „Felhasználói fiók” oldalon, a megrendelés Szolgáltató részére történő elküldéséig bármikor lehetőség van. Az Ügyfél köteles a regisztráció során megadott adatok esetleges változásait azok bekövetkezését követően haladéktalanul átvezetni annak érdekében, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok időszerűek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatváltoztatás nem hat ki az Ügyfél által már leadott megrendelésre.

4.5. A Látogató/Ügyfél által az adatlap kitöltése illetve a regisztrált adatok későbbi módosítása során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő károkért, szállítási késedelemért, adózási illetve egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatok valódiságát, pontosságát, naprakészségét nem ellenőrzi; az adatok megfelelőségéért kizárólag az Ügyfél felel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy valótlan vagy érvénytelen adatok megadása esetén – amennyiben az adatok valótlanságát vagy érvénytelenségét észleli, a regisztráció visszaigazolását, vagy – már elfogadott megrendelés esetén –  a megrendelés teljesítését megtagadja.

4.6. A felhasználói hozzáférési adatok titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél felelős. Amennyiben vélelmezhető, hogy a jelszóhoz jogosulatlan harmadik személy hozzáférhetett, az Ügyfél jelszavát haladéktalanul köteles megváltoztatni. Amennyiben az feltételezhető, hogy harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél(t), az Ügyfél köteles a Szolgáltatót azonnal értesíteni. Az értesítés elmulasztásából vagy késedelméből eredő károkért az Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

4.7. Az Ügyfél jogosult a regisztrációját az Ügyfélszolgálat webaruhaz@genezispartner.hu e-mail címére küldött levéllel törölni. A Szolgáltató az e-mail megérkezését követő 48 órán belül köteles gondoskodni a regisztráció törléséről. A regisztráció törlése nem eredményezi az Ügyfél által már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok törlését.

 5. Megrendelés, ajánlati kötöttség

 

5.1. A Genezis Webáruház-on keresztül a regisztrált Ügyfelek a csoportokba, alcsoportokba sorolt termékekre megrendelést adhatnak le, a jelzett minimum és maximum mennyiségek között. A megrendelt mennyiséget mindig az adott mértékegységben (pl. kilogramm/liter/tonna) kell megadni. A megrendelt mennyiség csak a  csomagolási egység mértéke vagy annak többszöröse lehet, a kiszerelési egység megbontására nincs lehetőség.

5.2. A megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságairól és egyéb jellemzőiről, továbbá a használatára vonatkozó utasításokról a kiválasztott árucikkre kattintást követően megjelenő információs felületen lehet tájékozódni. Részletesebb tájékoztatás az oldalon lévő linkre kattintva, a www.genezispartner.hu oldalon érhető el, ahol a Szolgáltató a Termék Biztonsági Adatlapját, illetve Termékspecifikációját is hozzáférhetővé teszi.

5.3. A Termék ábrája mellett feltüntetett vételár az általános forgalmi adót (Áfa) tartalmazza. A termék vételára magyar forintban (Ft) értendő, és magában foglalja a szállítás és a csomagolás díját is. Nem tartalmazza azonban az expressz kiszállítás díját, valamint a kirakodás költségét; a kirakodáshoz szükséges rakodóeszköz/targonca biztosítása az Ügyfél kötelezettsége.

5.4. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát azzal, hogy a módosítás a Genezis Webáruház oldalán való megjelenéssel egyidejűleg hatályossá válik. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Genezis Webáruház oldalán hibás ár (így különösen a nyilvánvalóan téves [pl. 0 Ft vagy 1 Ft], illetve a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár) kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfelet elállási jog illeti meg.

5.5. Az Ügyfél a kiválasztott terméket a „Kosárba rakás” menüpontra történő kattintással tudja a virtuális kosarába helyezni. A „Kosár” tartalma a fejlécben lévő „Kosár” ikonra kattintással bármikor ellenőrizhető, lehetőség van az egyes tételek törlésére, a megvásárolni kívánt termék mennyiségének módosítására.

5.6. A Kosár tartalmának véglegesítése után az Ügyfél a „Kosár” oldalon, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva tud belépni a „Pénztár” oldalra, ahol a rendelés leadásához szükséges adatlapot kitölti, ezt követően pedig a rendelését leadja.  Amennyiben az Ügyfél bármelyik adatot hibásan tölti ki, a rendszer automatikusan figyelmeztető üzenetet jelenít meg és az Ügyfél csak a hiba javítását követően tud továbblépni. A megrendelés során hibásan kitöltött adatokért, illetve az ebből eredő károkért a felelősség az Ügyfelet terheli.

5.7. Az Ügyfél köteles a kockázatos termék közúti árufuvarozással történő szállítására vonatkozó rendelkezésében megjelölni az adózás rendjére vonatkozó 2003. évi XCII. törvény 22/E.§-ában, illetve a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott azon adatokat és információkat, melyekkel az adóhatósághoz történő bejelentés érdekében az Eladónak rendelkeznie kell.

5.8. Amennyiben az Ügyfél a Genezis Webáruház-on keresztül történő megrendelési folyamatot a szükséges adatok megadásával véglegesítette, a „Pénztár” felületen a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással megrendelést ad le a kiválasztott termékekre, mely az Ügyfél részéről ajánlatnak minősül, terhére ajánlati kötöttséget eredményez.

5.9.A Szolgáltató a megrendelés megérkezését automatikus „Rendelést visszaigazoló” e-mail útján késedelem nélkül visszaigazolja az Ügyfél részére. A visszaigazoló e-mail a rendszer által automatikusan küldött elektronikus tértivevény, amely nem jelenti a megrendelés elfogadását, csupán arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy megrendelését a Szolgáltató megkapta. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a rendelés visszaigazolást legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció, illetve a megrendelés során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, árát, expressz szállítás esetén a szállítás díját, valamint a fizetendő végösszeget.

 6A szerződés létrejötte, a vételár megfizetése

 

6.1. A megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról az Ügyfél e-mailben értesül.

6.2. Az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásáról a Szolgáltató „Rendelését elfogadtuk” tárgyú e-mailt küld, melyben a rendelés megérkezését visszaigazoló e-mailben szereplő adatokon kívül meghatározza a fizetési határidőt valamint a termék kiszállítására vállalt határidő végső időpontját. 

6.3. A „Rendelését elfogadtuk” tárgyú e-mail elküldésével a Felek között a szerződés létrejön, és egyben a Szolgáltató részéről teljesítettnek minősül.

6.4. A rendelés elfogadása után a Szolgáltató e-mailben megküldi az Ügyfél által megadott adatoknak és nyilatkozatoknak megfelelően kiállított számla másolatát pdf. formátumban, illetve egyidejűleg a Szolgáltató az Ügyfél részére postai úton papíralapú számlát küld. Az Ügyfél a számla összegét a számlán feltüntetett fizetési határidőig, a rendelés azonosítószámára és a számla sorszámára történő hivatkozással, átutalással köteles megfizetni a Szolgáltatónak a számlán feltüntetett bankszámlájára.

6.5. A pdf. formátumú számla megküldését követő 2 napon belül az Ügyfél újabb, „Fizetési emlékeztető” tárgyú e-mailt kap a Szolgáltatótól, mely a számla kiegyenlítésével kapcsolatos részletes információkat tartalmazza.

6.6. Ha az Ügyfél a számlát az ott feltüntetett fizetési határidőre nem egyenlíti ki, a Szolgáltató az elmulasztott fizetési határidő lejárat napját követően szerződéstől eláll és az Ügyfél megrendelése törlésre kerül. A rendelés törléséről a Szolgáltató e-mailben értesíti az Ügyfelet.

6.7. Amennyiben az Ügyfél a számla szerinti vételárat a fizetési határidőre csak részben egyenlítette ki, a Szolgáltatótól figyelmeztető e-mailt kap, mely szerint a hátralékos összeg tekintetében fennálló fizetési kötelezettségét az e-mailben megadott póthatáridőig teljesítheti. A póthatáridő eredménytelen leteltének napjával a Szolgáltató a szerződéstől eláll, és a megrendelés törlésre kerül. Erről a Szolgáltató az Ügyfelet e-mailben értesíti. Az Ügyfél által már megfizetett vételárat a Szolgáltató 8 munkanapon belül köteles az Ügyfél által megadott számlaszámra visszautalni.

 7. Szállítás, a termék átvétele

 

7.1. A termék leszállítása a számla szerinti vételár megfizetését követően, az Ügyfél által a megrendelésben megadott szállítási címre történik. A szállítási cím módosítására (átirányításra) a megrendelés leadása után nincs lehetőség.  

7.2. Amennyiben az Ügyfél a vételárat késedelmesen, de még a megrendelés törlése előtt teljesíti, a „Rendelését elfogadtuk” e-mailben megadott szállítási határidő nem irányadó; a Szolgáltató mindenkori szállítási kapacitásától függően jogosult teljesíteni.        

7.3. A „Rendelését elfogadtuk” e-mailben meghatározott szállítási időtartamon belül a szállítás konkrét időpontját a Szolgáltató munkatársa az Ügyféllel telefonon vagy e-mail útján egyezteti.  Az egyeztetett időpontban az Ügyfél köteles a lerakodáshoz szükséges eszközöket és egyéb feltételeket biztosítani. Amennyiben a lerakodáshoz szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre, a Szolgáltató 4500 Ft/óra várakozási díjat, amennyiben pedig a lerakodáshoz szükséges feltételek hiánya, vagy az Ügyfél érdekkörében felmerült más okból az átadás meghiúsul, a fuvarozás többletköltségeit is jogosult az Ügyféllel szemben felszámítani.  Eltérő szállítási idejű termékek együttes rendelés esetén a végső szállítási határidő kiszámítása mindig a magasabb elérhetőségi idő alapján történik!

7.4. Amennyiben a termék leszállítására a „Rendelését elfogadtuk” elnevezésű e-mailben meghatározott időtartamon belül az Ügyfél érdekkörében felmerült bármely okból nem kerül sor (pl. az Ügyfél időpont- egyeztetés céljából nem elérhető, az egyeztetett időpontban nem található, az átadás feltételei nem biztosítottak stb.) a Szolgáltató a szállítási határidő utolsó napját követő naptól 10,-Ft/tonna/nap + ÁFA illetve 5,-Ft/liter/nap+ÁFA tárolási díjat számíthat fel az Ügyféllel szemben, illetőleg – az addig felmerült költségek és díjak felszámítása mellett – a szerződéstől elállhat. Ha a Szolgáltató az Ügyfél mulasztása ellenére az elállás jogával nem él, a kiszállítást mindenkori szállítási kapacitásától függően jogosult teljesíteni azzal, hogy a kiszállítást mindaddig megtagadhatja, amíg az Ügyfél a 7.3. és 7.4. pontban meghatározott – az erről szóló számla kézhezvételétől számított 3 banki napon belül esedékes – fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

7.5. A termék mennyiségi és minőségi megvizsgálásának helye az Ügyfél által megadott szállítási cím.

A Vevő köteles a Terméket az átvételkor szemrevételezéssel megvizsgálni, annak ilyen módon felismerhető mennyiségi és minőségi hiányosságait a szállítólevélen rögzíteni, és azt a fuvarozó képviselőjével aláíratni és a reklamációt a www.genezispartner.hu weboldalról letölthető Reklamációs bejelentő nyomtatványon azonnal, de legkésőbb a kiszállítás napjától számított 3 (három) munkanapon belül, a kizárólag felhasználáskor észlelhető (rejtett) hiba esetén pedig a hiba felfedezésétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles a Szolgáltatónak a webaruhaz@genezispartner.hu e-mail címre bejelenteni. A határidő elmulasztásából eredő költségeket, károkat és egyéb hátrányokat a Vevő viseli.

7.6. Az Ügyfél a mennyiségileg vagy minőségileg hibás terméket (a kizárólag felhasználáskor észlelhető hibák esetét kivéve) a kivizsgálás megtörténtéig nem jogosult felhasználni. A kivizsgálás előtt történő felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató nem felel, az ebből eredő költséget, károkat és egyéb hátrányokat az Ügyfél viseli.

7.7. A kárveszély – a 7.4. pontban meghatározott eset kivételével – a termék átvételével száll át az Ügyfélre. A 7.4. pontban meghatározott átvételi késedelem időtartama alatt a kárveszélyt az Ügyfél viseli.

7.8. A Szolgáltató a termék Biztonsági adatlapját elektronikus úton (automatikus e-mailben) az Ügyfél által megadott e-mail címre megküldi, és azt, valamint az áru Termékspecifikációját www.genezispartner.hu weboldalon hozzáférhetővé teszi.

       Az Ügyfél köteles betartani a Szolgáltató által a www.genezispartner.hu weboldalon hozzáférhetővé tett "Raktározási és Tárolási Előírások Genezis műtrágyákhoz" megnevezésű dokumentum előírásait. Ennek elmulasztásából eredő következmények az Ügyfelet terhelik.

7.9. A Szolgáltató által értékesített műtrágya termékek felhasználhatósági időtartama a gyártás időpontjától számított 2 év, mely időtartamig a Szolgáltató garantálja, hogy a termék a vonatkozó tárolási, kezelési szabályok megtartása mellett biztonságosan felhasználható, és ezen időtartam alatt sem használójára, sem a környezetre semmiféle veszélyt nem jelent. A termék felületén keletkező 1-2 cm-es porréteg a termék felhasználhatóságát és minőségét nem befolyásolja. Az Ügyfél nem tagadhatja meg az olyan Termék átvételét, amely esetében az átvételre kitűzött időponttól  a csomagoláson feltüntetett felhasználhatósági határidő lejártáig még legalább 60 nap van hátra.  

 8. Szavatosság

 

8.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén, a termék leszállításától számított 1 év alatt kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A szavatosság nem vonatkozik a termék olyan hibáira/hiányosságaira, amelyek az átvételt követően (pl. a raktározási és tárolási előírások be nem tartásából, a rendeltetésellenes használatból stb. eredően) keletkeztek. 

8.2. A bejelentett hibát a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja. A határidőben benyújtott, megalapozott igények esetében a Szolgáltató a kivizsgálás lezárását követő 15 napon belül saját választása szerint kicseréli a hibás terméket, árengedményt ad a termék árából vagy a hibás termék fejében kapott vételárat visszatéríti.

8.3. A Szolgáltató kártérítési felelőssége csak a termékben bekövetkezett kár tekintetében és csak a vételár erejéig áll fenn. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél vagy harmadik személy vagyonában keletkezett egyéb károkért, így az elmaradt vagyoni haszonért sem. E tekintetben kártérítési felelősségét kizárja.

8.4. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak azokra az esetekre, ahol a Ptk. a törvényi szabályozástól való eltérést illetőleg a felelősség korlátozását vagy kizárását nem teszi lehetővé. Ezekben az esetekben a Vevő jogaira és az Eladó felelősségére a Ptk. hatályos rendelkezései irányadók.

 9. Panaszügyintézés

 

9.1. A leszállított termék minőségére és mennyiségére vonatkozó reklamáció (panasz) bejelentésére és intézésére az ÁSZF 7-8. pontjai irányadók.

9.2.Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait, valamint esetleges kérdéseit az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő.

       E-mail: webaruhaz@genezispartner.hu

        Postacím: „Nitrogénművek Zrt.” 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

9.3. A Szolgáltató az írásbeli panaszt annak beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kivizsgálja, és érdemben megválaszolja.

 

10. Záró rendelkezések

 

10.1.A Genezis Webáruház-on keresztül történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szabályozzák.

10.2.Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az ÁSZF egészének érvényességét nem érinti, és a Felek az érvénytelennek bizonyult rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely eredeti szándékuknak leginkább megfelel.

10.3. Jelen ÁSZF értelmezésével vagy teljesítésével összefüggésben felmerült jogviták rendezését elsősorban egyeztetés útján kell megkísérelni. Amennyiben az egyeztetés eredménytelennek bizonyul, úgy a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően az Eladó székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagosan illetékes.

10.4. A jelen ÁSZF kinyomtatásához az Információ menü pont-ban, a nyomtatásra „innen” (linkre kattintva) van lehetőség.

 

Adatkezelési Szabályzat

 

1. Bevezető rendelkezések

 

1.1.            Jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy NITROGÉNMŰVEK ZRT. (8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.) – továbbiakban Adatkezelő – által a www.genezisepartner.hu oldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások (továbbiakban: Genezis webáruház) igénybevétele során tárolt adatok kezelésére, felhasználására, feldolgozására és továbbítására vonatkozó alapvető szabályokat meghatározza, és erről az érintetteket tájékoztassa.

1.2.            Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                  Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:                                8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

Nyilvántartó bíróság:            Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                 Cg.19-10-000148

Adószám:                               10325957-2-19

Bankszámlaszám:               10700189-04885304-52000001

Képviselő:                              Rácz Zoltán

Telefon/fax:                            +36-88/620-100

E-mail:                                    webaruhaz@genezispartner.hu

Kamarai tagság:                  Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

1.3.            Jelen Szabályzat hatálya kizárólag a Genezis webáruház használatával összefüggő adatkezelésre terjed ki, erre tekintettel a Szabályzat az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

1.4.            Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket a Genezis webáruház Általános Szerződési Feltételeiben, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmező rendelkezéseiben meghatározott tartalommal kell értelmezni.

 

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

 

2.1.      Az adatkezelés célja a Genezis webáruház-en keresztül elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, számlázás, a szerződésből eredő követelések érvényesítése, a CRM (ügyfélkezelő/ügyfélkapcsolati) folyamatok elvégzése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, valamint statisztikai célok. Az Adatkezelő a Látogató/Ügyfél adatait e pontban írt céloktól eltérő célra nem használhatja fel.

2.2.      A Genezis webáruház használata, valamint a regisztráció során a rendszer használatával kapcsolatos illetve az Ügyfél által közölt adatok kezeléséhez, tárolásához, felhasználásához, feldolgozásához és a 6.1. pontban meghatározott személyek/szervezetek részére történő továbbításához való önkéntes, határozott, jelen Szabályzatban foglalt tájékoztatáson alapuló hozzájárulásnak minősül. Erre tekintettel az adatkezelés a Genezis webáruház Látogatói/Ügyfelei előzetes hozzájárulásával történik.

2.3.      Az adatkezelés időtartama a honlapra történő regisztrációtól az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve a regisztráció törléséig tart. Az Adatkezelő a regisztráció törlésére irányuló e-mail megérkezését követő 15 napon belül köteles gondoskodni az adatok törléséről. A már teljesített/számlázott ügyletekkel kapcsolatos számlán szereplő adatok a jogszabályokban meghatározott iratmegőrzési kötelezettség lejárta előtt nem törölhetők. Az adatok törlését követően a korábbi (törölt) adatok nem állíthatók helyre.

 

3. A kezelt adatok köre

 

3.1.      Az Adatkezelő által a Genezis webáruház oldalra történt regisztráció során megadott felhasználói néven (mely a megadott vezeték és keresztnévből tevődik össze), jelszón túl az alábbi adatok felvételére és kezelésére kerül sor:

 • Ügyfél neve/cégneve
 • lakcím/székhely/telephely/fióktelep
 • adószám
 • számlázási név, számlázási cím
 • az Ügyfél által megadott kiszállítási cím
 • Vevői besorolás (besorolási típusok: Gazdabolt, Kereskedő, Forgalmazó)
  • Gazdabolt, Kereskedő besorolás esetén: bankszámlaszám, előző évi bevétel
  • Termelő besorolás esetén: földterület mérete (ha), földalapú támogatás száma
 • kapcsolattartó: keresztnév, vezetéknév, mobil telefonszám, e-mail cím, felelősségi terület, szakterület

 

3.2.      A megadott adatok valódiságáért, pontosságáért, naprakészségéért az Ügyfelet jogi felelősség terheli.

3.3.      Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a honlap megtekintése során rögzítésre kerüljön a látogatás dátuma és időtartama, a számítógépének IP címe, böngészőjének és operációs rendszerének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

3.4.      Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a számítógépén ún. sütit (cookie) helyezzen el és olvasson vissza. A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat. A böngésző fogadja és tárolja a sütiket, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ügyfél aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal. Az Ügyfél a sütit törölheti a saját számítógépéről, illetve a sütik alkalmazását a böngészőjében letilthatja.

 

4. Adatbiztonság

 

4.1.      A személyes adatokhoz az Adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

4.2.      Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek során minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, illetéktelenek részére történő továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés/megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében. Az Adatkezelő továbbá olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek a hatályos jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 4.3.      Az Adatkezelő törli az adatot, (a) ha kezelésük jogellenes; (b) ha az Ügyfél kéri, (c) ha az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

5. Az érintett jogai

 

5.1.      Az Ügyfél bármikor jogosult az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni a Genezis webáruház szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a „Nitrogénművek Zrt.” 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. címre küldött ajánlott-tértivevényes levélben. Az Ügyfél kérelmére az Adatkezelő írásban tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő az átvételtől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg az Ügyfél által kért tájékoztatást. Az Adatkezelő az Info tv.-ben meghatározott esetekben jogosult a tájékoztatást megtagadni.

5.2.      Az Ügyfél bármikor jogosult adatait módosítani, továbbá az adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon. A törlés nem vonatkozik a kötelező adatkezelésekre, mely adatokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőriz. Az Adatkezelő az adatok helyesbítéséről vagy törléséről az Ügyfelet haladéktalanul értesíti.

5.3       Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz, fordulhat az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül:

            E-mail:                        webaruhaz@genezispartner.hu

            Telefon:                       +36-80/630-157

            Postacím:                   „Nitrogénművek Zrt.” 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

 

6. Adattovábbítás

 

6.1.                  Az Adatkezelő jogosult a rendelkezésre álló, általa szabályszerűen kezelt és tárolt adatokat az Adatkezelő kapcsolt vállalkozásai, leányvállalatai, továbbá az Adatkezelő tulajdonosai érdekkörében eljáró személyek, szervezetek részére továbbítani, melyhez az Ügyfél kifejezetten hozzájárul.

6.2.      Személyes adatok átadása a 6.1. pontban meg nem határozott harmadik személynek vagy hatóságok részére a törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag az Ügyfél előzetes hozzájárulása esetén történhet.

6.3       Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

  

7. Záró rendelkezések

 

7.1.      Az irányadó jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.).

7.2.                  Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítás www.Genezis webáruház.hu oldalon történt közzétételének napjával lép hatályba. A szolgáltatás további felhasználásával a Látogató/Ügyfél a megváltozott adatkezelési szabályokat elfogadja és tudomásul veszi.

7.3.                  Amennyiben az Adatkezelési Szabályzat valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az Adatkezelési Szabályzat egészének érvényességét nem érinti, és a Felek az érvénytelennek bizonyult rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely eredeti szándékuknak leginkább megfelel.

7.4.                  Jelen Szabályzattal kapcsolatos, annak értelmezésével összefüggésben felmerült jogviták rendezését elsősorban egyeztetés útján kell megkísérelni. Amennyiben az egyeztetés eredménytelennek bizonyul, úgy a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagosan illetékes.