ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a személyes adatok kezeléséről a Genezis Webáruházon keresztül (https://www.genezisepartner.hu/) történő hírlevél feliratkozás kapcsán

Bevezetés

A Nitrogénművek alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak kezeléséről.

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározott időközönként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatkezelési tájékoztató módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjen áttanulmányozni a mindenkori adatkezelési tájékoztató aktuális tartalmát.


Kik vagyunk és hogyan tud bennünket elérni?

A genezisepartner webáruház a Nitrogénművek Zrt. tulajdonában van, az ott történő hírlevél feliratkozás során az alábbi módon folytat adatkezelési tevékenységet:


Adatkezelő: 

Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: Nitrogénművek Zrt.

Székhelye/ levelezési címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási száma: Cg. 19-10-000148

Adószáma: 10325957-2-19

Kamara: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagja

Kamarai tagsági nyilvántartási szám: 245

E-mail cím: nrt@nitrogen.hu

Telefon: +36 (88) 620-100

Honlap: www.nitrogen.hu

Kik férnek hozzá a genezisepartner webáruházhoz, így az Ön személyes adataihoz is?

Az Ön, mint a webshop hírlevélküldésre regisztrált felhasználó személyes adataihoz kizárólag a genezisepartner webáruház működését biztosító vállalatok, illetve a Nitrogénművek CRM rendszerét üzemeltető vállalatok, mint adatfeldolgozók férnek hozzá, nevezetesen az alábbiak szerint:

Attention CRM Consulting Kft. 

Postacím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

E-mail cím: hello@attentioncrm.com

Telefon: +36 (30) 231-4401

Adatfeldolgozás tárgya, célja: CRM rendszer üzemeltetés (Salesforce)


OANDER Development Kft.

Postacím: 1061 Budapest, Andrássy út 2. III. em. 1.

E-mail cím: office@oander.hu

Telefon: +36 (1) 426-7290

Adatfeldolgozás tárgya, célja: webshop üzemeltetés


Sigmanet Kft.

Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-mail cím: info@sigmanet.hu

Telefon: +36 (20) 388-7038

Adatfeldolgozás tárgya, célja: webshop tárhely szolgáltatásaTovábbi igénybe vett adatfeldolgozót igénybevétel esetén feltüntetjük a www.genezispartner.hu honlapon.

Adattovábbítás nem történik harmadik személy részére.

Teljeskörűen szavatoljuk, hogy a fenti adatfeldolgozó vállalatok kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, illetve a velük kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhetnek hozzá az Ön adataihoz. 

Pontosan milyen személyes adatokat és milyen célból kezelünk?

Az alábbi tájékoztatás az Adatkezelő kizárólag a https://www.genezisepartner.hu/ oldalon keresztül igénybe vett hírlevélszolgáltatással kapcsolatban végzett adatkezeléseit tartalmazza, a más módon történő és az alábbiaktól eltérő célú adatkezelések vonatkozásában külön tájékoztatókat fogalmaz meg.

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés időtartama és jogalapja A kezelt adatok köre és azok forrása, az érintettek köre
Az adatkezelés célja az Ön (érintett) rendszeres tájékoztatása az adatkezelő híreiről, kedvezményeiről, promóciós ajánlatairól, eseményeiről.

Időtartam: Az Ön (érintett) hozzájárulásának visszavonásáig.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) a) (az érintett önkéntes hozzájárulása), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) – természetes személy vevő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

A hozzájárulás hiányában az érintettnek nem küldünk hírlevelet.

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Érintett: Minden természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót és az őstermelőt, továbbá szervezet nevében eljáró képviselőt is), aki az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatására feliratkozik a webshopon keresztül.

 

A Nitrogénművek Zrt.-nél, mint adatkezelőnél az adatokhoz való hozzáférésre és megismerésre jogosultak:

  • Nitrogénművek Zrt. marketing osztály dolgozói, kereskedelmi koordinátor, kereskedelmi igazgatók, kereskedelmi kontroller, CRM menedzser.

Adatkezelési alapelvek

A Nitrogénművek Zrt., mint adatkezelő betartja a GDPR és a 2011. évi CXII. törvényben megfogalmazott minden alapelvet és hangsúlyosan kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, továbbá a tőle elvárható módon védi az érintettek személyes adatait. Amennyiben az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy tőle külön megállapodásban megköveteli az alapelvek és általában a GDPR és más vonatkozó jogszabályok szerinti működést és a jogkövetés bizonyítását.

Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról, 

b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról, 

d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról, 

e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére 

g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról 

i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Kapcsolódó jogszabályok

  • az „Európai Parlament és a Tanács (EU)” 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról;

  • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.


Az érintett jogai

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.


Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.


Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. 
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.


Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.
Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.


Jogorvoslati lehetőségek

1.1. Az adatkezelőnél történő panasztételhez való jog

Az érintett panasszal – vagy bármilyen kérdéssel, kéréssel – élhet az adatkezelőnél a rá vonatkozó személyes adatok kezelése kapcsán. A Nitrogénművek Zrt. illetékes munkatársának elérhetőségei:

Dr. Gál Gábor

Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

E-mail cím: gdprcsoport@nitrogen.hu

Telefon: +36 (88) 620-118


1.2. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a kapcsolódó jogszabályokat. A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Rövidített név: NAIH

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu


1.3. Perindítás lehetősége a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon

Érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Érintett a lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso